Skip to content

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU PŘI VYPLNĚNÍ KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE


1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1.1. Správcem osobních údajů je Katarína Jirková, IČO: 87356473, se sídlem Urbáškova 237, Bučovice (dále jen „Správce“).
1.2. Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování Urbáškova 237, Bučovice, adresa elektronické pošty info@hubne.me,
telefon 775996416 (dále jen „Kontaktní údaje Správce“).
1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
2. POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Návštěvník webu hubne.me jako fyzická osoba (dále jen „Subjekt údajů“) vyplněním a odesláním kontaktního
formuláře uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“) dle čl. 6 odst. 1 písm. a)
a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále též jako „GDPR“). Správce v souvislosti se
zpracováním osobních údajů poskytuje Subjektu údajů dle čl. 13 GDPR níže uvedené informace.
2.2. Správce bude na základě uděleného Souhlasu o Subjektu údajů zpracovávat následující osobní údaje:
- jméno a příjmení;
- emailová adresa;
- další informace odpovídající svou povahou osobnímu údaji, které budou nahodile volnou formou
sděleny Subjektem údajů v kontaktním formuláři, aniž by byly vyžadovány Správcem;
(společně dále jen „Osobní údaje“).
3. Ú ČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Správce bude na základě tohoto Souhlasu zpracovávat Osobní údaje pro kontaktování Subjektu údajů, včetně
reakce na poptávku služeb Správce ze strany Subjektu údajů, vyřizování žádostí Subjektu údajů, odpověď na
dotazy Subjektu údajů apod.
3.2. Ze strany Správce nedochází na základě Souhlasu k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl.
22 GDPR.
3.3. Udělení Souhlasu není smluvním požadavkem Správce a není jím podmíněno další trvání jakéhokoli vztahu.
4. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být Správcem zpřístupněny těmto třetím osobám:
4.1.1. osobám poskytujícím Správci a/nebo dalším příjemcům serverové, webové, cloudové nebo IT služby.
4.2. Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu údajů do třetí země či mezinárodní organizaci.
5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1. Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovávány po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování
Osobních údajů, nejdéle však třicet (30) dní od udělení Souhlasu.
6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
6.1. V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů má Subjekt údajů tato práva:
6.1.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Správce, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv požádat o
potvrzení Správce, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v
jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu,
výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na
základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.
Subjekt údajů má také právo získat kopii Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další
poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;
6.1.2. PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv požádat Správce o
opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;


6.1.3. PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat Osobní údaje pokud (i) již
nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) Subjekt údajů odvolá
souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, (iii) Subjekt údajů vznese námitky
proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je
protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost;
6.1.4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně
zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i) Subjekt údajů popírá přesnost Osobních údajů, (ii)
zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chce Subjekt údajů jejich zpracování pouze
omezit, (iii) Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů ano, nebo (iv)
pokud Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování dle čl. 6.1.6. této informační doložky, tak Správce
může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem Subjektu údajů,
případně tím, že tyto Osobní údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních
nároků;
6.1.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že Subjekt údajů má právo získat Osobní údaje, které
poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu, a dále má právo, je-li to technicky proveditelné, aby Správce
tyto údaje předal jinému správci;
6.1.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může u Správce
podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobí, že
Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování,
které převažují nad zájmy Subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami.
6.2. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, může Subjekt údajů uplatnit u Správce buďto písemnou
formou doporučeným dopisem či elektronickou formou na Kontaktních údajích Správce.
6.3. Dále má Subjekt údajů právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních
údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web: www.uoou.cz)
7. ODVOLÁNÍ SOUHLASU
7.1. Tento Souhlas může Subjekt údajů kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše uvedených
skutečností. Souhlas může Subjekt údajů odvolat prostřednictvím formuláře dostupného u Správce nebo
libovolnou formou prostřednictvím Kontaktních údajů Správce.
7.2. Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který byl udělen před jeho
odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Osobní údaje budou smazány, pokud pro
jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.